Konferencja o Bezdomności

OLYMPUS DIGITAL CAMERAW dniach 26-27 marca br. odbyła się w Warszawie II Międzynarodowa Konferencja poświęcona zjawisku bezdomności, wykluczenia oraz kwestii mieszkalnictwa. Organizatorem tego dwudniowego wydarzenia w stolicy Polski byli Partnerzy zadania 4. projektu „Standardy w Pomocy”. Konferencję zorganizowano pod hasłem „Aby każdy mógł powiedzieć: wracam do domu!”. Uczestniczyli w niej m. in. przedstawiciele z Finlandii, Portugalii, Belgii, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii. Najliczniejszą grupę uczestników z Polski stanowiły osoby zajmujące się problematyką bezdomności w ramach działalności organizacji pozarządowych, nieco mniej liczna była reprezentacja pracowników publicznej samorządowej pomocy społecznej. Obecni byli m. in. przedstawiciele MOPS Częstochowa, MOPS Kraków, MOPR Słupsk, Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście w Warszawie. W gronie uczestników byli ponadto pracownicy Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

Dwudniową konferencję otworzyło wystąpienie Pani Krystyny Wyrwickiej – Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS. O projekcie Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności oraz Modelu GSWB w swoich prezentacjach mówili przedstawiciele Zadania 4., realizowanego w ramach projektu „Standardy w Pomocy”: Piotr Olech, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności oraz Jakub Wilczek, Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta.

Podczas sesji tematycznej, „Bezdomność – Strategie Rozwiązywania Problemu” wystąpili:

Frederick Spinnwijn z europejskiej federacji organizacji pracujących z osobami bezdomnymi FEANTSA, który mówił o programach i strategiach polityki ws. podnoszenia jakości usług dla osób bezdomnych,

Jacek Protasiewicz z Parlamentu Europejskiego, który przybliżył strategie i plany UE w zakresie zjawiska bezdomności,

Cezary Miżejewski – polityk społeczny, który omówił prace nad Krajowym Programem Przeciwdziała Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020,

 Antoni Sobolewski – specjalista w zakresie ekonomii społecznej, przybliżył uczestnikom Krajowy Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności 2014-2020.

W trakcie drugiej sesji tematycznej: Współpraca w rozwiązywaniu problemu bezdomności podkreślano, że problem bezdomności zbyt często traktowany jest wyłącznie, jako problem pomocy społecznej. Tymczasem, aby mówić o skutecznym zapobieganiu i rozwiązywaniu problemu bezdomności konieczne jest współdziałanie różnorodnych podmiotów w ramach realizowanej polityki społecznej.

 Panel dyskusyjny otworzyła prezentacja Anny Bugalskiej z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, która mówiła m. in. o możliwościach wykorzystywania funduszy unijnych na finansowanie zadań związanych z problemem bezdomności. Bardzo ciekawe były prezentacje gości zagranicznych omawiających strategie i działania w zakresie bezdomności i mieszkalnictwa wspieranego. Prof. Jose Ornelas przybliżył uczestnikom doświadczenia Portugalii, natomiast Peter Fredriksson z Ministerstwa Środowiska Finlandii omówił kwestie mieszkalnictwa i polityki społecznej dot. osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dominującą strategią w Finlandii, Portugalii jest koncepcja „Housing first” (Najpierw mieszkanie) oraz podejście „Housing LED”. W gronie mówców znalazł się również Bohdan Aniszczyk z Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta współpracującego z europejską federacją organizacji pracujących z osobami bezdomnymi FEANTSA.

Drugiego dnia konferencji uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w sesji tematycznej: Model Mieszkaniowy a Rozwiązania Problemu Bezdomności. W sesji tej wystąpił prof. Jose Ornelas, który przybliżył uczestnikom koncepcję Hausing LED ( odejścia od paradygmatu rozwiązywania problemu bezdomności poprzez tworzenie miejsc mieszkalnych typu koszarowego, takich jak noclegowania i zastępowanie takiego rozwiązania mieszkalnictwem wspieranym). W drugiej części tej sesji tematycznej, ks. Stanisław Słowik z Caritas w Kielcach oraz Piotr Olech z Pomorskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności pochylili się nad przyszłością modelu mieszkaniowego w Polsce.

Drugi dzień konferencji wypełniły ponadto równoległe sesje warsztatowe zorganizowane w dwóch cyklach. Prowadzącymi warsztaty były osoby realizujące zadanie 4. Projektu „Standardy w Pomocy” w Polsce oraz goście zagraniczni. W śród uczestników warsztatów byli obecni przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej MPiPS, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju MIiR, Ministerstwa Zdrowia oraz Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

Cykl Pierwszy:

  1. Standardy Partnerstw Lokalnych
  2. Standardy Pracy Socjalnej
  3. Standardy Zdrowia

Cykl Drugi:

  1. Standardy Streetworkingu
  2. Standard Zatrudnienia i Edukacji
  3. Standard Mieszkalnictwa

Wystąpienie Pani Krystyny Wyrwickiej: http://youtu.be/n9WCcY-tdhQ

Finałem międzynarodowej konferencji była sesja ogólna podsumowująca przeprowadzone warsztaty i dwudniowe spotkanie ekspertów w zakresie zjawiska bezdomności w Polsce oraz wręczenie wyróżnień osobom od kilku już lat pracującym nad stworzeniem Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności. Laureaci otrzymali pamiątkowego pendrive’a, który nie tylko zapisuje dane, ale również może być używany jako tradycyjny długopis.

 

 

 

 

 

 

 

Inne artykuły o podobnej tematyce

Ten artykuł ma 0 komentarzy

Skomentuj
Obraz CAPTCHY
*pole obowiązkowe