Wstęp

 1. Strona „Wiadomości Pomocy i Integracji Społecznej” jest prowadzona przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 34/50. Strona zajmuje się serwowaniem czytelnikom wiadomości z zakresu pomocy i integracji społecznej, jak również zezwala na ich komentowanie oraz proponowanie własnych wiadomości do publikacji.

Komentarze

 1. Akceptując niniejszy regulamin zgadzasz się bezpłatną publikację przesłanego do nas komentarza w portalu „Wiadomości Pomocy i Integracji Społecznej”.
 2. Potwierdzasz również, że masz prawo dysponować całą treścią zamieszczoną w komentarzu. Zamieszczając komentarz ponosisz pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 3. IRSS nie publikuje komentarzy sprzecznych z prawem, obraźliwych, nawołujących do przemocy i nienawiści oraz promujących nierówności, w tym rasowe, wyznaniowe i płciowe.
 4. IRSS ma pełne prawo nie publikować bądź zaprzestać publikacji dowolnego zamieszczonego na stronie komentarza bez podania powodu.

Proponowane wiadomości

 1. Akceptując niniejszy regulamin zgadzasz się bezpłatną publikację przesłanej do nas wiadomości w portalu „Wiadomości Pomocy i Integracji Społecznej”.
 2. Potwierdzasz, że masz prawo dysponować całą treścią zamieszczoną w wiadomości – w tym, że masz pełne prawo do dysponowania materiałami audiowizualnymi załączonymi do niej. Proponując zamieszczenie wiadomości ponosisz pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 3. IRSS nie publikuje treści sprzecznych z prawem, obraźliwych, nawołujących do przemocy i nienawiści oraz promujących nierówności, w tym rasowe, wyznaniowe i płciowe.
 4. IRSS ma pełne prawo nie publikować bądź zaprzestać publikacji dowolnej zamieszczonej na stronie wiadomości bez podania powodu.
 5. W przypadku, gdy proponowana wiadomość nosi cechy reklamy lub wiadomości promocyjnej IRSS może zażądać opłaty od zamieszczającego jako warunku zamieszczenia wiadomości w serwisie. Szczegółowe ustalenia związane z zamieszczaniem takich wiadomości zawarte będą w odpowiednich indywidualnie zawieranych umowach pomiędzy publikującym wiadomość a IRSS.

Reklamacje

 1. Reklamacje na podstawie Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: wpis@irss.pl lub na piśmie na adres IRSS wskazany w niniejszym Regulaminie, z dopiskiem „WPIS”.
 2. IRSS będzie rozpatrywać reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 17 lutego 2014 roku.